cegertekeles-adatbiztonsagMit jelent önnek az ECONOMSOL adatbiztonság?


ÜZLETI TITOK

 

ADATOK VÉDELME

 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás részére átadott vagy a másik fél tevékenységével kapcsolatban bármely módon birtokukba jutott üzleti titkot megőrzik, azt jogosulatlanul (a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül) nyilvánosságra nem hozzák, azzal egyéb módon sem élnek vissza. A felek üzleti titoknak tekintenek a másik fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a másik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a másik fél a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok különösen a Megbízó által átadott költségkimutatás. Felek a jelen szerződés egészét kölcsönösen üzleti titoknak tekintik.

 

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy olyan informatikai rendszert működtet, amely garantálja, hogy a költségkimutatás, illetve a Megbízó egyéb, számítógépen rögzített adatai illetéktelenek számára hozzáférhetetlenek legyenek. E körben Megbízott garantálja, hogy az adatokat kizárólag olyan számítógépen tárolja, amely semmilyen külső kapcsolattal nem rendelkezik. A Megbízott inter- vagy intranetes csatlakozással rendelkező számítógépen a Megbízóra vonatkozó adatrögzítést, adattárolást nem végez. Megbízott a Megbízóra vonatkozóan üzleti titkot tartalmazó nem elektronikus adathordozókat (iratok, CD-k stb.) páncélszekrényben köteles tárolni. Megbízott garantálja, hogy a jelen fejezetben foglalt adatvédelmi rendelkezések valamennyi alkalmazottjára és egyéb, bármilyen polgárjogi megállapodás alapján a részére tevékenykedő személyek részére is kötelezőek.

 

Amennyiben a megbízó szempontjából hátrányos adatok kerülnek illetéktelen kezekbe, vagy azok kikerülésének gyanúja felmerül, úgy a megbízott, és a megbízó egy szakmai csoportot állít fel, ami két tagból áll. Egyik az egyik, a másik a másik féltől. A csoport feladata kideríteni, hogy az adatok kiszivárgásáért felelős-e a megbízott, és ha igen, akkor az szándékos vagy véletlen történt. Ezen kívül feladata még a csoportnak, hogy a keletkezett kár nagyságát HUF-ban megállapítsa. Amennyiben a felelősség a megbízottat terheli, úgy az köteles az e célra képzett tartalékból a megbízónak kártérítést fizetni a csoport által megállapított összegben.